online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové tituly v knižnici
 

Metodické materiály

Metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodické usmernenie č. 1/2017 k povinným evidenciám školskej knižnice

      Príloha č. 1 - Evidencia používateľov

      Príloha č. 2 - Evidencia absenčných výpožičiek

      Príloha č. 3 - Evidencia prezenčných výpožičiek

      Príloha č. 4 - Evidencia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

      Príloha č. 5 - Denný zápis o činnosti školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2015 k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej knižnice (verejnej knižnice) do integrovanej školskej knižnice

      Príloha 1 - Vzorový delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej knižnice (verejnej knižnice)

Metodické usmernenie č. 3/2010 k zlúčeniu typu učiteľskej knižnice a typu žiackej knižnice do jednej školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2010 k povinnej evidencii školskej knižnice v Zozname knižníc Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Odporúčanie pre účtovanie knižničných dokumentov

Model školskej knižnice

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby

Príručka knihovníka malej knižnice - 1. časť

Príručka knihovníka malej knižnice - 2. časť

 


 
© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.