online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové tituly v knižnici
 

Materiál

Koncepcia vybavenia školských knižníc 

 

Úvod

Školské knižnice tvoria neoddeliteľnú súčasť knižničného systému Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky zabezpečujú slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Zároveň napomáhajú uspokojovať kultúrne, informačné, čitateľské a vzdelávacie potreby podporujúce celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj a slúžia na informačné a dokumentové zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje úlohy plnia poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov žiakom, zamestnancom škôl a miestnym komunitám.

Nenahraditeľnou úlohou školských knižníc pri utváraní informačnej spoločnosti je uspokojovanie informačných potrieb svojich používateľov. Základným predpokladom pre plnenie základných úloh je dostatok informačných zdrojov pre používateľov a využívanie plných textov prostredníctvom počítačových sietí na báze vhodného doplňovania knižničných fondov a primeraného priestorového, technického a technologického vybavenia školských knižníc.

Koncepcia vybavenia školských knižníc (ďalej len „koncepcia“) nerieši všetky krízové aspekty školských knižníc, ale navrhuje účinný systém na zabezpečenie priestorového, technického a technologického vybavenia a doplňovania knižničných fondov na úrovni klasickej, elektronickej a digitálnej školskej knižnice.

1 - Analýza súčasného vybavenia školských knižníc

Analýza súčasného stavu vybavenia školských knižníc vychádza zo zistení uvedených v Informácii Stavu školských knižníc v roku 2005. Na základe týchto zistení konštatujeme pozitívne východiská v/vo:

 • komplexnej knižničnej legislatíve,
 • existujúcom metodickom riadení školských knižníc,
 • možnosti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov s cieľom zvýšenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti školského knihovníka,
 • rastúcej snahe zriaďovateľov a riaditeľov škôl o zriadenie školských knižníc,
 • záujme zriaďovateľov a riaditeľov škôl o informatizáciu a internetizáciu školských knižníc,
 • veľkom záujme Ministerstva školstva SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) o zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne školských knižníc,
 • možnosti viaczdrojového financovania,
 • vybavenosti škôl počítačmi.
Stav vybavenia školských knižníc nepriaznivo ovplyvňuje:
 • neznalosť knižničnej legislatívy,
 • nízky stupeň odbornej kompetencie školských knihovníkov,
 • neaktualizovaný knižničný fond,
 • slabé finančné a personálne zabezpečenie školských knižníc,
 • priestorové problémy škôl,
 • pasivita zriaďovateľov a riaditeľov škôl pri zriaďovaní, zabezpečovaní a modernizácii vybavenia.

2 - Cieľ koncepcie

Hlavným cieľom koncepcie je vytvoriť nový systém zabezpečenia vybavenia školských knižníc tak, aby poskytovali jednotný prístup žiakov, učiteľov, prípadne miestnej komunite k informáciám bez ohľadu na ich formu, formát, spôsob a miesto uloženia a v plnej miere slúžili ako

 • centrá výchovy k poznaniu a úcte k národným a kresťanským tradíciám,
 • kultúrne, čitateľské, odborné, študijné, informačné a internetové centrá,
 • miesto podpory moderného výchovno-vzdelávacieho procesu, voľnočasových aktivít a celoživotného vzdelávania učiteľov,
 • prostriedok upevňovania čitateľskej, informačnej a počítačovej gramotnosti.

Špecifické ciele
Základným predpokladom pre plnenie špecifických cieľov je vybudovanie školských knižníc na úrovni

 • klasickej školskej knižnice,
 • elektronickej knižnice,
 • digitálnej školskej knižnice.
Ďalším predpokladom je vyčlenenie vhodných priestorov podľa typových projektov, vychádzajúcich z počtu žiakov škôl, dispozičného a priestorového riešenia školskej knižnice a špecifikácie vnútorného zariadenia. Typové projekty sú definované
 • do 249 žiakov,
 • od 250 – 499 žiakov a
 • nad 500 žiakov.

Vybavenie klasickej školskej knižnice
Klasická školská knižnica ponúka používateľom knižnično-informačné služby na báze printových dokumentov (knihy, noviny a časopisy). Poskytuje základné služby (absenčné výpožičky, prezenčné výpožičky, ústne bibliografické a faktografické informácie, konzultácie, informačná výchova a príprava pomôcok pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti) a špeciálne služby (medziknižničná výpožičná a kopírovacia služba). Knižničný fond je tematicky zameraný na mimočítankovú, umeleckú a populárno-náučnú literatúru, literatúru s pedagogicko-psychologickým a odborným obsahom podľa aprobácií, výberovo celoštátne noviny a časopisy. Úplné poskytovanie informácií o knižničnom fonde je zabezpečené lístkovými katalógmi.

Vybavenie elektronickej školskej knižnice
Elektronická školská knižnica ponúka používateľom knižnično-informačné služby aj na báze audiovizuálnych a elektronických dokumentov (VHS, DVD a CD nosiče, počítačové programy a iné). V rámci poskytovania informácií o knižničnom fonde sa využíva online katalóg. Okrem uvedených základných a špeciálnych služieb poskytuje rešeršnú službu, zabezpečuje prístup na internet a k vonkajším informačným zdrojom (prístup k online katalógom iných knižníc a využívanie plných textov prostredníctvom počítačových sietí). Tematické zameranie knižničného fondu sa nemení, ale knižničný fond je rozšírený o dokumenty podľa uvedených typov nosičov.

Vybavenie digitálnej školskej knižnice
Digitálna školská knižnica je schopná ponúknuť používateľom knižnično-informačné služby s využitím plnotextových databáz, digitalizovaných dokumentov z fondov iných knižníc prostredníctvom pripravovaného portálu Memoria Slovaca alebo iné typy vlastných multimediálnych dokumentov (digitálny obsah z vyučovacích predmetov, prezentácií učiteľov a podobne). Tematické zameranie knižničného fondu sa nemení.

3 - Metodické kroky

Na dosiahnutie strategických cieľov je nutné postupovať podľa uvedených metodických krokov. Ich dodržanie zabezpečí systematické, kontinuálne a cielené budovanie školských knižníc a vytvorí podmienky pre informačné a dokumentové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Metodické kroky budú slúžiť školám pri stanovení úrovne vybavenia školských knižníc, rozsahu a kvality poskytovania knižnično-informačných služieb a pomôžu pri vypracovaní koncepcie rozvoja školskej knižnice v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 3 písm. h) smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 8/2006-R o činnosti školských knižníc.

Metodické kroky pre vybavenie klasickej školskej knižnice sú
 • zriadenie a zabezpečenie prevádzky školskej knižnice v súlade s platnou legislatívou,
 • ochrana existujúceho knižničného fondu,
 • dopĺňanie knižničného fondu podľa potrieb knižnice s využitím Katalógu odporúčaného knižného fondu pre základné a stredné školy uvedenom v prílohe č. 1,
 • spolupráca s inými knižnicami, fyzickými a právnickými osobami,
 • využívanie grantov za účelom doplnenia knižničného fondu printovými dokumentmi.

Metodické kroky pre vybavenie elektronickej školskej knižnice sú

 • zabezpečenie technického vybavenia (počítačová zostava s tlačiarňou a skenerom, kopírovací stroj, dataprojektor, premietacie plátno, video a DVD prehrávač, televízor),
 • zabezpečenie technologického vybavenia (počítačové edukačné programy a knižničný softvér s online katalógom),
 • zabezpečenie pripojenia školskej knižnice na internet školy,
 • umiestnenie online katalógu školskej knižnice na webovej stránke školy,
 • dopĺňanie knižničného fondu podľa potrieb knižnice o elektronické a audiovizuálne dokumenty,
 • spolupráca s fyzickými a právnickými osobami,
 • využívanie grantov za účelom elektronizácie a internetizácie školskej knižnice a doplnenia knižničného fondu elektronickými a audiovizuálnymi dokumentmi.

Metodické kroky pre vybavenie digitálnej školskej knižnice sú

 • zabezpečenie technického a technologického vybavenia pre vybavenie multimediálnej školskej knižnice (počítačové zostavy, mobilné navigačné zariadenie na vyučovanie v priestore, zariadenie na používanie aplikácií virtuálnej reality, príslušný softvér),
 • dopĺňanie digitálneho obsahu,
 • spolupráca s fyzickými a právnickými osobami,
 • využívanie grantov za účelom digitalizácie školskej knižnice.

4 - Organizačné zabezpečenie vybavenia školských knižníc

Vybavenie školských knižníc organizačne zabezpečujú podľa prílohy č. 2:

 • Ministerstvo školstva SR prostredníctvom
  • vecne príslušných útvarov,
  • Agentúra ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ.
 • Slovenská pedagogická knižnica,
 • Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania,
 • zriaďovateľ,
 • škola.

Úlohou Ministerstva školstva SR pri vybavení školských knižníc je najmä:

 • vytváranie legislatívnych podmienok,
 • zabezpečenie financovania vybavenia školských knižníc,
 • vyhlasovanie grantových schém,
 • kontrola činnosti účastníkov procesu vybavenia školských knižníc.

Úlohou Slovenskej pedagogickej knižnice pri vybavení školských knižníc je najmä:

 • metodické riadenie postupu vybavenia školských knižníc,
 • koordinácia realizácie rozvojových projektov (grantových schém) a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vypracovanie typových projektov pre školské knižnice,
 • vypracovanie projektu digitalizácie školských knižníc.

Úlohou Štátneho pedagogického ústavu a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pri vybavení školských knižníc je najmä:

 • aktualizácia Katalógu odporúčaného knižného fondu pre základné a stredné školy,
 • vypracovať Katalóg odporúčaného knižného fondu pre stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a učilištia.

Úlohou zriaďovateľa pri vybavení školských knižníc je najmä:

 • zriaďovanie školských knižníc,
 • vytváranie podmienok pre činnosť školských knižníc,
 • podieľanie sa na financovaní rozvojových projektov.

Úlohou školy pri vybavení školských knižníc je najmä:

 • zabezpečovanie prevádzky školských knižníc,
 • vypracovávanie, predkladanie a realizácia rozvojových projektov.

Úlohou školských knižníc pri ich vybavení je najmä:

 • vypracovanie koncepcie rozvoja.

5 - Finančné náklady na zabezpečenie koncepcie

Finančné náklady na vybavenie školských knižníc budú pokryté najmä z:

 • prostriedkov rozpočtu školy,
 • príspevkami od zriaďovateľa,
 • rozvojovými projektmi a projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • doplnkovými zdrojmi (sponzorstvo, dary, vlastné prostriedky z činnosti školskej knižnice).

Požiadavky finančných nákladov na vybavenie školských knižníc uvedené v prílohe č. 3 podľa:

 • finančných nákladov na nákup prírastkov knižničného fondu podľa počtu potenciálnych používateľov školských knižníc,
 • vypracovaných typových projektov školských knižníc,
 • technického a technologického vybavenia elektronickej školskej knižnice,
 • zamerania na digitalizáciu školskej knižnice.

Záver

Realizácia predloženej koncepcie vytvorí podmienky pre zvýšenie efektívnosti knižničných činností, skvalitnenie knižnično-informačných služieb a zabezpečenie demokratického prístupu k informáciám. Pozitívne ovplyvní úroveň čitateľskej, informačnej a digitálnej gramotnosti účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a podporí proces celoživotného vzdelávania. Koncepcia v otázke zriaďovania školských knižníc rešpektuje princíp dobrovoľnosti, ale po zriadení vyžaduje záujem o školské knižnice a aktívny prístup k riešeniu ich vybavenia zo strany zriaďovateľov a riaditeľov škôl.


 
© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.