online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Žiadosť o poskytnutie informácií

 

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých predpisov k slobodnému prístupu k informáciám, je možné zaslať prostredníctvom elektronickej žiadosti, uvedenej na tejto stránke, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), alebo poštou na adresu knižnice.

Žiadosť o poskytnutie informácií
Meno a priezvisko žiadateľa/názov organizácie:
Adresa žiadateľa:
Telefón:
E-mail:
Obsah požadovaných informácií:
Spôsob poskytnutia informácií:
Žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií na opakované použitie na podnikateľský / nepodnikateľský účel:

* Opakovaným použitím informácií (OPI) je použitie informácie, ktorú má povinná osoba k dispozícii na podnikateľský alebo nepodnikateľský účel, odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Informáciou na účely OPI je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči. Informáciou na účely OPI je aj záznam, ktorú povinná osoba vytvorí v budúcnosti v konkrétnej veci a údaje z tejto oblasti pravidelne aktualizuje a dopĺňa.

______________________________________________

V prípade nekompletnej žiadosti, žiadateľa prostredníctvom e-mailu požiadame o doplnenie informácií v lehote do 7 dní. Ak žiadateľ do tejto lehoty svoju žiadosť nedoplní, jeho žiadosť sa bude považovať za bezpredmetnú.


 
© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.