online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové tituly v knižnici
 

12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy - PRIHLÁŠKA

 

Záväzne prihlasujeme školu do 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní a čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v česko-slovenskom projekte.
Názov školy (Príklad: Základná škola s materskou školou):
Ulica (Príklad: Vodová 1):
Mesto/Obec (Príklad: Bratislava):
PSČ (Príklad: 851 00):
Meno kontaktnej osoby (z jednej školy posielajte len jednu prihlášku a uveďte len jedno meno zodpovedného zamestnanca) (Príklad: Eva Adamová):
E-mail kontaktnej osoby:
Telefón (Príklad: +00421 2 68 20 86 10, 0903 333 333):
Názov vyššieho územného celku - vyberte z ponuky:
Počet prihlásených žiakov z 1. – 5. ročníka základnej školy (Príklad: 120):
Počet prihlásených žiakov zo 6. – 9. ročníka základnej školy (Príklad: 80):
Počet prihlásených žiakov z osemročného gymnázia (Príklad: 0):
Počet všetkých prihlásených žiakov (Príklad: 200):
Typ školy (uveďte kód školy podľa uvedeného delenia: základná škola – kód 1, špeciálna škola – kód 2, málotriedka - kód 3, osemročné gymnázium – kód 4) (Príklad: 1):
V prípade nepridelenia českej školy z dôvodu prihlásenia malého počtu škôl v Českej republike uveďte, či súhlasíte, alebo nesúhlasíte s pridelením slovenskej partnerskej školy. Za akceptovanie pokynu ďakujeme.:
Poznámka (najviac 1000 znakov). V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou českou školou, uveďte jej názov a sídlo.*:

 

*Prosím, požiadajte Vašu českú partnerskú školu, aby vo svojej elektronickej prihláške, ktorú vyplní na webovom sídle http://kjm.cz, uviedla zase názov a sídlo Vašej školy.

POZOR: Ak obe dohodnuté školy neuvedú požadované údaje, bude to považované za pokyn k vybraniu iných partnerských škôl.

 

___________________________________________________

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

 

 

PREHLÁSENIE
Vyplnenie Vašich údajov a odoslanie elektronickej prihlášky do 12. ročníka česko-slovenského projektu považujeme ako súhlas so spracovaním osobných  údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše uvedené osobne údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami, Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Po ukončení predmetného 12. ročníka česko-slovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Slovenskej pedagogickej knižnice po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu: zo@eurotrading.sk

 

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.