online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Metodické materiály

Metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodické usmernenie č. 1/2023 k povinným evidenciám školskej knižnice

     Priloha č. 1 Príklad evidencie používateľov

     Príloha č. 2 Príklad evidencie absenčných výpožičiek

     Príloha č. 3 Príklad evidencie prezenčných výpožičiek

     Príloha č. 4 Príklad evidencie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí

     Príloha č. 5 Príklad denného zápisu o činnosti školskej knižnice

Metodické usmernenie č. 2/2023 k spracúvaniu osobných údajov používateľov školskej knižnice

     Príloha č. 1 Prihláška za používateľa školskej knižnice do 15 rokov

     Príloha č. 2 Prihláška za používateľa

Metodické usmernenie č. 2/2022 upravujúce postup pri vykonaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov z knižničného fondu školskej knižnice

   Príloha 1: Vzor príkazu na vykonanie pravidelnej revízie knižničného fondu

   Príloha 2: Vzor menovacieho dekrétu predsedu revíznej komisie

   Príloha 3: Vzor zápisnice o výsledku revízie knižničného fondu

   Príloha 4: Vzor zoznamu knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie

   Príloha 5: Vzor menovacieho dekrétu predsedu vyraďovacej komisie

   Príloha 6: Vzor zoznamu vyradených knižničných dokumentov

   Príloha 7: Vzor darovacej zmluvy

Metodické usmernenie č. 2/2021 pre školské knižnice k zápisu knižničných dokumentov do prírastkového zoznamu

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu štatistickému vykazovaniu výpožičiek periodík

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici

Metodické usmernenie č. 2/2018 pre školské knižnice k  hmotnej zodpovednosti školských knihovníkov

Vzorový protokol o odovzdaní a prevzatí agendy Školskej knižnice (názov a sídlo školy)

Metodické usmernenie č. 2/2015 k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej knižnice (verejnej knižnice) do integrovanej školskej knižnice

      Príloha 1 - Vzorový delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej knižnice (verejnej knižnice)

Odporúčanie pre účtovanie knižničných dokumentov

Model školskej knižnice

Zásady medziknižničnej výpožičnej služby

 

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.