online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Ako účtovať knižničné dokumenty

(Odporúčanie)

Po konzultáciách na Ministerstve financií SR odporúčame účtovať knižničné dokumenty nasledovne: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, účinný od 1. januára 2003, § 2 ods. 2 okrem iného ustanovuje, že predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, teda o účtovných prípadoch. Na účely tohto zákona sa podľa § 2 ods. 4 písm. a) majetkom rozumie časť aktív účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceniť podľa § 24 až 28 zákona a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Zjednodušene sa dá povedať, že hmotný a nehmotný majetok (s výnimkou majetku vytvoreného vlastnou činnosťou) sa oceňuje spravidla obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú sa majetok obstaral spolu s nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním, resp. v prípade bezodplatného nadobudnutia reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa účtoval.

Podrobnosti o rámcových účtovných osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, o postupoch účtovania, obsahovom vymedzení účtovných kníh a tiež o účtovných zásadách a účtovných metódach určujúcich spôsoby oceňovania a ich použitia, zásadách pre členenie majetku a záväzkov, zásadách pre vytváranie analytických účtov a i. ustanovuje Ministerstvo financií SR v opatreniach vyhlásených v Zbierke zákonov SR. (Pozn.: Vo sfére rozpočtových a príspevkových organizácií v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať len príspevková organizácia obce alebo vyššieho územného celku, ak nepodniká a ak objem jej ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 tis. Sk.)

Celý dokument (súbor doc, 40 kB)


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.