online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

http://www.crepc.sk

Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005 bol jej význam podčiarknutý zahrnutím do metodiky rozdeľovania rozpočtových finančných prostriedkov a povinnosť odovzdávania i zverejňovania výsledkov publikačnej činnosti verejnou vysokou školou bola upravená Smernicou č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie centrálneho registra na evidenciu publikačnej činnosti (CREPČ) schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou verejných vysokých škôl. Získané údaje predstavujú podklady na vytvorenie výročnej správy fakúlt a univerzít o publikačnej činnosti, ako i ročnej databázy o vytvorených alebo publikovaných dielach, ktoré slúžia ako podklad pre dotačnú činnosť Ministerstva školstva SR univerzitám v oblasti vedy, výskumu a vývoja. Zhromaždené údaje majú na úrovni verejnosti poskytovať prehľad o činnosti všetkých (univerzitných) pracovísk a súčasne umožňovať kvalifikované porovnanie a vyhodnotenie činnosti rovnako zameraných pracovísk na rôznych univerzitách.

Zapojené organizácie:

Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčine
VŠ výtvarných umení v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
VŠ múzických umení v Bratislave
Technická univerzita vo Zvolene
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športuSlovenskejrepubliky z 5. decembra2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (dpkument pdf, 700 kB)

Pokyny CREPČ pre jednotlivé roky (http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc.aspx)


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.