online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové prírastky v knižnici
 

Manifest školských knižníc UNESCO/IFLA

Manifest školských knižníc UNESCO/IFLA

Školská knižnica vo vzdelávaní

Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti založenej na informáciách a vedomostiach. Školská knižnica vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie, rozvíja imagináciu žiakov umožňujúc im tak aktívnu účasť na živote spoločnosti.

Poslanie školskej knižnice

Školská knižnica prostredníctvom služieb ponúka všetky dokumenty a informačné zdroje, ktoré umožňujú členom školskej komunity osvojiť si kritické myslenie a stať sa efektívnymi používateľmi informácií. Školské knižnice sa pripájajú do širšej knižničnej a informačnej siete v zhode s princípmi Manifestu verejných knižníc UNESCO.

Personál knižnice podporuje využívanie dokumentov a iných informačných zdrojov od beletrie až po náučnú a odbornú literatúru v tlačenej i elektronickej forme z vlastných i externých zdrojov. Materiály doplňujú a obohacujú učebnice a rôzne, napr. metodické materiály pre učiteľov.

Ukázalo sa, že keď knihovníci a učitelia spolupracujú, žiaci dosahujú vyššiu úroveň gramotnosti, čítania, učenia, riešenia problémov a schopností pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami.

Služby školskej knižnice musia byť poskytované rovnako všetkým členom školskej komunity, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk, profesionálny alebo sociálny status. Špeciálne služby a materiály musia byť poskytnuté tým, ktorí nie sú schopní využívať tradičné knižničné služby a materiály. Prístup k službám a fondom by mal byť založený na Všeobecnej deklarácii ľudských práv a slobôd Spojených národov a nemal by sa podriadovať žiadnym ideologickým, politickým alebo náboženským cenzúram či komerčným nátlakom.

Financovanie, legislatíva a siete

Školská knižnica je nepostrádateľná pre všetky dlhodobé stratégie zabezpečovania gramotnosti, vzdelania, poskytovania informácií ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja. Lokálne, regionálne a národné autority sú zodpovedné za podporovanie školských knižníc špeciálnou legislatívou a politikou. Školské knižnice musia mať zabezpečené primerané a nepretržité financovanie odborného personálu, materiálov, technológie a materiálneho zabezpečenia. Služby musia byť bezplatné.

Školská knižnica je základným partnerom lokálnej, regionálnej a národnej knižničnej a informačnej siete.

Tam, kde školská knižnica zdieľa materiálne zabezpečenie alebo zdroje s ďalším typom knižnice (integrované knižnice), ako napríklad s verejnou knižnicou, špecifické ciele školskej knižnice musia byť zachované, udržované a podporované.

Ciele školskej knižnice

Školská knižnica tvorí integrálnu súčasť vzdelávacieho procesu.

Základom pre rozvoj informačnej gramotnosti, vyučovania, učenia a kultúry sú kľúčové služby školskej knižnice:
 • podporovať a pozdvihovať vzdelávacie ciele, tak ako sú stanovené v poslaní a kurikule školy
 • rozvíjať, podporovať a udržiavať u žiakov návyk a potešenie z čítania, učenia a používania knižníc po celý život
 • ponúkať príležitosti na získavanie skúseností vo vytváraní a používaní informácií pre vedomosti, porozumenie, imagináciu a potešenie
 • podporovať všetkých žiakov v nadobúdaní a precvičovaní si schopností hodnotiť a používať informácie, bez ohľadu na formu, štruktúru či médium, vrátane citlivosti na spôsoby komunikácie v komunite
 • poskytovať prístup k miestnym, regionálnym, národným alebo globálnym zdrojom a príležitostiam, s cieľom viesť žiakov ku chápaniu a akceptovaniu rozličných myšlienok, skúseností a názorov
 • organizovať aktivity, ktoré podporujú kultúrne a sociálne vedomie a cítenie
 • pracovať so žiakmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl v snahe naplniť poslanie školy
 • proklamovať koncept intelektuálnej slobody k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii
 • propagovať čítanie, zdroje a služby školskej knižnice v celej školskej komunite i mimo nej
Školská knižnica napĺňa tieto funkcie rozvíjaním metód a služieb, výberom a získavaním zdrojov, poskytovaním fyzického a intelektuálneho prístupu k vhodným zdrojom informácií, poskytovaním vybavenia a materiálov pre vyučovanie a zamestnávaním odborného personálu.

Personál

Školský knihovník je profesionálne kvalifikovaný člen personálu školy. Zodpovedá za plánovanie a riadenie školskej knižnice. Riadi ostatných zamestnancov školskej knižnice. Spolupracuje so všetkými členmi školskej komunity a udržuje styky s verejnou knižnicou a s inými knižnicami a inštitúciami.

Funkcia školských knihovníkov sa bude líšiť vzhľadom na rozpočet, kurikulum a metodiku vyučovania škôl v závislosti od národných špecifík. V rámci špecifických kontextov existujú všeobecné oblasti, ktoré sú existenčne dôležité pre školské knižnice a efektívny rozvoj služieb školskej knižnice: zdroje, knižnica, informacný manažment a vyučovanie.

V prostredí, kde sa čoraz viac vytvárajú informačné siete, školskí knihovníci musia byť kompetentní v plánovaní a vyučovaní rôznych zručností vo vyhľadávaní informácií z rozličných zdrojov žiakov i učiteľov. Preto musia pokračovať vo svojom profesionálnom vzdelávaní a rozvoji.

Činnosť a riadenie

Na zabezpečenie efektívnej a zodpovednej činnosti:
 • musí byť formulovaná stratégia školských knižníc, aby mohli definovať ciele, priority a služby vo vzťahu ku kurikulu školy
 • školská knižnica musí byť organizovaná a udržiavaná v súlade s profesionálnymi štandardmi.
 • služby musia byť prístupné všetkým členom školskej komunity a musia fungovať v kontexte miestnej komunity
 • musí byť podporovaná spoluprácou s učiteľmi, vedením školy, školským manažmentom, riaditeľmi škôl, rodičmi, ďalšími knižnično-informačnými pracovníkmi a komunitnými skupinami
Implementácia Manifestu

Vlády prostredníctvom svojich ministerstiev zodpovedných za vzdelávanie, musia rozvíjať stratégie, politiku a plány, ktorými sa implementujú princípy tohto Manifestu do programov základného a ďalšieho vzdelávania knihovníkov a učiteľov.

Originál dokumentu si môžete stiahnuť na stránke http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto.html.
 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.