online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 
Spýtajte sa knižnice
 
Nové tituly v knižnici
 

Záložka do knihy spája slovenské školy - 10. ročník - prihláška

Záväzne prihlasujeme školu do 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)
Názov školy (Príklad: Stredná odborná škola):
Ulica (Príklad: Vodová 3):
Mesto/Obec (Príklad: Bratislava):
PSČ (Príklad: 851 01):
Meno kontaktnej osoby (z jednej školy posielajte len jednu prihlášku a uveďte len jedno meno kontaktnej osoby) (Príklad: Adam Adamovský):
E-mail kontaktnej osoby (Príklad: adam.adamovsky@gmail.com):
Telefón (Príklad: 02/68 20 86 10, 0903/333 333:
Názov vyššieho územného celku (vyberte):
Počet prihlásených z 1. ročníka (Príklad: 20):
Počet prihlásených z 2. ročníka (Príklad: 25):
Počet prihlásených z 3. ročníka (Príklad: 20):
Počet prihlásených zo 4. ročníka (Príklad: 0):
Počet všetkých prihlásených žiakov zo strednej školy (Príklad: 65):
Typ školy (Uveďte typ školy podľa uvedeného delenia: akadémia (napr. dopravná, hotelová, obchodná, pedagogická) – kód 1, gymnázium – kód 2, stredná odborná škola – kód 3, stredná zdravotnícka škola – kód 4, iná stredná škola – kód 5) (Príklad: 3):
Poznámka (najviac 1000 znakov). V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou školou, uveďte jej názov a sídlo. (Príklad: Stredná odborná škola, Železničná 2, Čadca)*:

Čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v celoslovenskom projekte.

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

________________________________________________

PREHLÁSENIE
Vyplnenie Vašich údajov a odoslanie elektronickej prihlášky do 10. ročníka celoslovenského projektu považujeme ako súhlas so spracovaním osobných  údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše uvedené osobne údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Slovenskou pedagogickou knižnicou. Po ukončení predmetného 10. ročníka celoslovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Slovenskej pedagogickej knižnice po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

 

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu: zo@eurotrading.sk

 


 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo


© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.