online katalóg kníh  |  kontakty  |  otváracie hodiny  |  mapa stránok  |    
 
 
 

Pozvánka na výstavu

 

Študovňa historických tlačí

 

Prvá svetová vojna (1914 – 1918) a vznik ČSR (28. 10. 1918)

v slovenských medzivojnových učebniciach

vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice

 

5. 3. 2018 – 29. 6. 2018

 

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 15.00 hod.

Piatok: 10.00 – 13.00 hod.

 

V roku 2018 si pripomíname 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny (28. 7 1914 – 11. 11. 1918) a vzniku Československej republiky (28. 10. 1918). K tomuto okrúhlemu výročiu je venovaná aj výstava učebníc v Študovni historických tlačí, ktorá predstavuje výber učebníc pre ľudové, meštianske a stredné školy z medzivojnového obdobia (1918 – 1938).

Vznikom Československej republiky na slovenských školách nastal radikálny obrat v oblasti ideológie, dôraz sa kládol na vyučovanie slovenského jazyka a na výchovu k československému vlastenectvu. Okrem veľkého nedostatku slovenských kvalifikovaných pedagógov na všetkých stupňoch škôl do popredia vystupoval aj problém so zabezpečením učebníc a učebných pomôcok, aby boli v súlade s novými učebnými osnovami a s vyučovacím jazykom. Opatriť všetky stupne vzdelávacích inštitúcií slovenskými učebnicami od septembra 1919 nebolo reálne, ale k dispozícii boli české učebnice, ktoré ale hlavne v oblasti dejepisu a slovenskej literatúry obsahovo neboli celkom vyhovujúce. Učiteľské zbory sa doplňovali pedagógmi z Čiech, ktorí sa nie vždy vedeli pružne prispôsobovať kultúrnym a náboženským pomerom na Slovensku.

Pri výučbe prírodovedných predmetov a cudzích jazykov mohli pedagógovia používať dočasne pôvodné knihy, lebo ich obsah nebol v rozpore s ideológiu novovzniknutej Československej republiky. Predmety dejepis, zemepis, občianska výchova, čítanie, slovenský jazyk a literatúra však mali formovať pozitívny vzťah k československej štátnosti. Do písaní nových učebníc sa zapojili hlavne stredoškolskí profesori, už od roku 1919 začali prekladmi českých učebníc, ale aj tvorbou nových slovenských učebníc.

Riešenie nedostatkov učebníc pre všetky stupne škôl trvalo niekoľko rokov a prechodné obdobie bolo poznačené nižšou odbornou úrovňou učebnej látky. Postupom času bolo do tlače pripravených 52 slovenských titulov, z toho 21 učebníc pre ľudové školy, 12 pre meštianske a 19 pre stredné školy.

Pri vytváraní novej štátnej ideológie v rámci vyučovacieho procesu zohrávali dôležitú úlohu predmety spoločenskovedného zamerania, medzi ktorými významnú úlohu zohrával dejepis, ale aj zemepis a občianska výchova.

Dôraz sa kládol na formovanie československého povedomia. Učebnice dejepisu na všetkých stupňoch vzdelávania zdôrazňovali československú, českú a slovenskú kolektívnu identitu. Obsah učebníc spoločenskovedných predmetov bol determinovaný politickou a spoločenskou situáciou, ktorá nastala po roku 1918, bolo potrebné obhájiť vznik nového štátneho útvaru, Československej republiky.

 

Zdroj: Gabzdilová, Soňa: Školský systém na Slovensku v medzivojnovej Československej republike (1918 – 1938). Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2014.

 
 
Užitočné
 
Vytlačiť stránku
Poslať stránku
 
 
Zaujímavé odkazy
 

   Univerzitna kniznica

 Štátny pedagogický ústav

Do knižnice

   

       IEDU
          Sanet

            UK SAV 

Publikacie SGI

Kniznica Petrzalka

        

SPK na Facebooku:

 
Chýba mi vo fonde
 
* povinné
 
 
 
Anketa
 
Ktorý výpožičný čas v SPK by ste uprednostnili v stredu?
Od 8:00 do 18:00
34,9%
Od 9:00 do 18:00
32,2%
Od 9:00 do 19:00
32,9%
Hlasovalo: 13224
(predchádzajúce ankety)
 
© 2007 Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.